Kurs obiektowego JavaScript (20)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 7 października 2014 • Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2015 • Kategoria: javascript, kursy

Dokładne omówienie wyrażeń regularnych.

Ta część nie jest opisem działania i teorii związanej z wyrażeniami regularnymi. Zakładam, że je znasz i rozumiesz. Jeśli nie to zachęcam do zapoznania się z tym tematem na sieci, np. tutaj.

W JS istnieje wbudowany konstruktor, który pozwala na tworzenie obiektów reprezentujących wyrażenia regularne.

var reg=new RegExp("j.*t"); //użycie konstruktora
var reg=/j.*t/; //alternatywny zapis wyrażenia

Zauważ, że używając konstruktora trzeba przekazać wyrażenie jako ciąg znaków tekstowych w "". Korzystając z alternatywnego zapisu wyrażenie piszemy bez cudzysłowu.

Pola obiektów RegExp

 • global – jeśli ustawione jest na false (domyślnie), to szukanie wyrażenia zostanie zakończone przy pierwszym dopasowaniu, jeśli potrzebujesz wszystkich, należy przypisać wartość true,
 • ignoreCase – to parametr określający czy wielkość liter ma być uwzględniona, domyślna wartość to false,
 • multiline – określa czy wyniki mogą rozciągać się na wiele wierszy, domyślnie false,
 • lastIndex – z jakiej pozycji należy zacząć poszukiwania, domyślnie 0,
 • source – zawiera wzór wyrażenia regularnego.

Żadne z powyższych pól nie może być zmienione (za wyjątkiem lastIndex) po utworzeniu obiektu. Jak więc zmieniać te pola? Należy przekazać odpowiednie parametry do konstruktora. Przykład poniżej.

var reg=new RegExp('j.*t', 'mgi');

reg.global; //true
reg.global=false; //nie da się zmienić!
reg.global; //true !!!

reg.ignoreCase; //true

reg.multiline; //true

Prawdopodobnie zauważyłeś, że drugim parametrem są pierwsze litery pól, przekazane jako ciąg znaków. Mogą być w dowolnej kolejności. Przekazanie ich spowoduje ustawienie danego pola na true.

RegExp

Należy tutaj wspomnieć o dwóch ważnych metodach, których zadaniem jest wyszukanie wzorca: test() oraz exec(). Obydwie akceptują parametr tekstowy. test() zwraca wartość logiczną – true jeśli coś znaleziono i false jeśli nie. exec() zwraca tablicę dopasowań. Oczywistym faktem jest, że druga metoda wykonuje więcej pracy, dlatego tam gdzie to możliwe, należy użyć test(). Przykładowo do walidacji formularzy.

/j.*t/.test("Javascript"); //false bo mamy wielką literę

/j.*t/i.test("Javascript"); //true bo ustawiliśmy "i", ignoreCase

/j.*t/.exec("javascript")[0]; //"javascript" jest to pierwszy element zwróconej tablicy

Metody String, które przyjmują wyrażenia regularne jako parametry

Poniżej lista metod obiektów String, które współpracują z wyrażeniami regularnymi. Pozwalają na dokładną analizę tekstu.

 • match() – zwraca tablicę dopasowań,
 • search() – zwraca pozycję pierwszego dopasowania,
 • replace() – bardzo fajna metoda pozwalająca zastąpić dopasowanie innym ciągiem znaków,
 • split() – na podstawie wyrażenia dzieli tekst na tablicę fragmentów.
"alaxxxxmaxkotaxx".split(/x+/); //["ala", "ma", "kota", ""]

"JavascriptJestNajlepszy!".match(/j.*t/i); //["JavascriptJest"]

"JavascriptJestNajlepszy!".search(/t/); //9

"JavascriptJestNajlepszy!".replace(/[A-Z]/g, "*"); //"*avascript*est*ajlepszy!"

Wiemy jak zastąpić dany tekst innym, ale jak łatwo dodać do niego coś nowego, bez kasowania? Korzystając z $& możesz odnieść się do dopasowania. Przykład poniżej.

"JavascriptJestNajlepszy!".replace(/[A-Z]/g, "$&*"); //"J*avascriptJ*estN*ajlepszy!"

Jeśli zostały utworzone grupy wyszukiwań (przy pomocy ()), możesz odnieść się do każdej z nich przy pomocy $1, $2, $3 itd.

"JavascriptJestNajlepszy!".replace(/([A-Z])(e)*/g, "$1_"); //"J_avascriptJ_stN_ajlepszy!"

Większa kontrola przy zamianie

Do metody replace() można przekazać funkcję, która zostanie wywołana dla dopasowań. Dzięki temu można wprowadzić zaawansowaną logikę podczas zamiany fragmentów tekstu.

Parametry, które otrzyma metoda:

 • pierwszy, to dopasowanie,
 • ostatni, to przeszukiwany ciąg,
 • przedostatni, to pozycja dopasowania,
 • pozostałe zawierają ciągi dopasowane przez poszczególne grupy zdefiniowane w wyrażeniach.
function callback(match, gr1, gr2, pos, text){
 console.log("match: "+match);
 console.log("gr1: "+gr1);
 console.log("gr2: "+gr2);
 console.log("pos: "+pos);
 console.log("text: "+text+"\n___________");

 return "**";
}

"JavascriptJestNajlepszy!".replace(/([A-Z])(e)*/g, callback);

Szczerze zachęcam do wykonania powyższego kodu w konsoli. Dzięki temu zrozumiesz lepiej działanie wyrażeń regularnych i przekonasz się jak dużą kontrolę daje przekazanie funkcji do replace(). Z drugiej strony, prawdopodobnie taka kontrola będzie Ci rzadko potrzebna.

String zamiast RegExp

Poznane metody (split(), match(), search(), replace()) jako parametr mogą również przyjąć ciąg znaków, który zostanie zamieniony na wyrażenie regularne.

"tmmmp".replace("m", ""); //przekazujemy tekst

Wadą takiego podejścia jest brak możliwości ustawienia modyfikatorów.

W tym artykule to wszystko. Przejdź do następnej części:

Kurs obiektowego JavaScript (21)

Zobacz również
Kurs obiektowego JavaScript (18)Obiekty i konstruktory wbudowane.
Kurs obiektowego JavaScript (19)Dokładne omówienie wyrażeń regularnych.
Kurs obiektowego JavaScript (21)Mechanizm obsługi błędów.
Kurs obiektowego JavaScript (22)Model programowania oparty o prototyp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.