Wzorce projektowe (15)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Interpreter.

Interpreter to wzorze klasowy. Jego celem jest interpretacja poleceń innych języków (programowania, matematycznych), dopasowywania wzorców (np. wyrażenia regularne), parsowania/walidacji reguł. Jest rzadko wykorzystywanym wzorcem.

Klasy

class Context{/*
klasa przechowująca dane, które powinny zostać poddane interpretacji
*/};

class AbstractionExpression{/*
abstrakcyjna klasa deklarująca metodę interpret()
*/};

/*
konkretne implementacje AbstractionExpression, które interpretują treść kontekstu, tzn. implementują metodę interpret()
*/
class ConcreteExpression1: public AbstractExpression{};
class ConcreteExpression2: public AbstractExpression{};
class ConcreteExpression3: public AbstractExpression{};

class Client{/*
korzysta z jakichś wyrażeń
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy kontekst.
 2. Wykorzystuje dostępne wyrażenia, albo na ich podstawie buduje wyrażenia złożone.
 3. Wywołuje metodę interpret() przekazując kontekst i podejmuje odpowiednie działania.

Konsekwencje

 1. Łatwo można dodawać kolejne warunki lub tworzyć swoje.
 2. Wzorzec jest rzadko używany, gdyż jest przeznaczony do specyficznych zadań.

Przykłady

Przykład 1.

#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/algorithm/string/predicate.hpp>
#include <boost/foreach.hpp>
#include <boost/ptr_container/ptr_list.hpp>
 
 
/*
Reprezentuje (pod)wyrażenie, będące częścią ciągu cyfr liczby rzymskiej.

Każde wyrażenie różni się aktualnym kontekstem, który jest analogią "miejsca dziesiętnego" w danej liczbie rzymskiej.

Od miejsca zalezą symbole dla poszczególnych "cyfr" oraz mnożnik, czyli np. w kontekście "setek" symbol "D" reprezentuje "pięć" z mnożnikiem 100, czyli 500.

W ogólności liczba rzymska składa się z cyfr, które sumują się do wartości całej liczby, a także z cyfr, które modyfikują następujące po nich cyfry, tworząc "podwójne" cyfry. (np. "IX" jest "podwójną" cyfrą, a "V" pojedynczą).
 */
class Wyrazenie : boost::noncopyable
{
  public:
 
    /*Zwraca wartość kolejnego, znajdującego się na początku ciągu s wyrażenia, w zależności od aktualnego kontekstu. Usuwa wykorzystane w aktualnym kroku cyfry z ciągu.*/
    int interpretuj( std::string & s );
 
    /*Zwracają symbole cyfr dla konkretnego - zależnego od konkretnej klasy pochodnej - kontekstu (miejsca w liczbie). Mamy cztery rodzaje cyfr w systemie rzymskim: jeden, cztery, pięć i dziewięć. Odpowiedniki pozostałych cyfr arabskich są tworzone przez sumowanie tych cyfr. W systemie dziesiętnym znaki odpowiadające cyfrom są zawsze takie same, "1" jest taka sama dla jedności, dziesiątek, setek itd. Natomiast w systemie rzymskim "1" różni się w zależności od kontekstu: "I" dla jedności, "X" dla dziesiątek itd.*/
    virtual std::string jeden() = 0;
    virtual std::string cztery() = 0;
    virtual std::string piec() = 0;
    virtual std::string dziewiec() = 0;
 
    /*Mnożnik, przez który należy pomnożyć wynikową cyfrę w danym kontekście. Analogia do mnożenia kolejnych cyfr liczby dziesiętnej przez kolejne potęgi 10.*/
    virtual int mnoznik() = 0;
};
 
/*Oblicza wartość wszystkich cyfr w danym kontekście (miejscu w liczbie), czyli np. dla wszystkich cyfr składających się na setki i usuwa wykorzystane cyfry z ciągu.*/
int Wyrazenie::interpretuj( std::string & s )
{
  /*Sprawdza, czy ciąg wejściowy zaczyna się od podanego podciągu.*/
  using boost::algorithm::istarts_with;
 
  if ( s.length() == 0 )
    return 0;
 
  /*suma cyfr dla danego kontekstu*/
  int suma = 0;
 
  /*Mamy dwa rodzaje cyfr podwójnych - dziewięć i cztery. W jednym kontekście żadne inne cyfry nie mogą wystąpić z nimi równocześnie.*/
  if ( istarts_with( s, dziewiec() ) )
  {
    /* Usuń dwa pierwsze znaki cyfry podwójnej z ciągu*/
    s.erase( 0, 2 );
    suma += 9 * mnoznik();

    /*Po dziewiątce (i podobnie po czwórce) nie mogą wystąpić inne cyfry w jednym kontekście, wiec możemy wyjść od razu */
    return suma;
  }
  else if ( istarts_with( s, cztery() ) )
  {
    s.erase( 0, 2 );
    suma += 4 * mnoznik();
    return suma;
  }
  else if ( istarts_with( s, piec() ) )
  {
    s.erase( 0, 1 );
    suma += 5 * mnoznik();
    /*po piątce natomiast mogą wystąpic jedynki, wiec nie możemy wyjść przedwcześnie */
  }
 
 
  /*Jedynki jako jedyne mogą wystąpić wielokrotnie po sobie w jednym kontekście, np. dla "III" zostanie trzykrotnie usunięty symbol jedynki i trzykrotnie do sumy dodane zostanie 1 * mnoznik, czyli po prostu mnożnik.*/
  while ( istarts_with( s, jeden() ) )
  {
    s.erase( 0, 1 );
    suma += mnoznik();
  }
 
  return suma;
}
 
/*Konkretne klasy dla danego kontekstu. Zwracają symbole cyfr o konkretnym znaczeniu w danym kontekście, na przykład "czwórka" dla jedności jest "IV", a dla setek "CD".*/
class Tysiace : public Wyrazenie
{
  public:
 
    std::string jeden() { return "M"; }
    std::string cztery() { return " "; }
    std::string piec() { return " "; }
    std::string dziewiec() { return " "; }
 
    int mnoznik() { return 1000; }
};
 
class Setki : public Wyrazenie
{
  public:
 
    std::string jeden() { return "C"; }
    std::string cztery() { return "CD"; }
    std::string piec() { return "D"; }
    std::string dziewiec() { return "CM"; }
 
    int mnoznik() { return 100; }
};
 
class Dziesiatki : public Wyrazenie
{
  public:
 
    std::string jeden() { return "X"; }
    std::string cztery() { return "XL"; }
    std::string piec() { return "L"; }
    std::string dziewiec() { return "XC"; }
 
    int mnoznik() { return 10; }
};
 
class Jednosci : public Wyrazenie
{
  public:
 
    std::string jeden() { return "I"; }
    std::string cztery() { return "IV"; }
    std::string piec() { return "V"; }
    std::string dziewiec() { return "IX"; }
 
    int mnoznik() { return 1; }
};
 
int main()
{
  /*2938 to jest nasz kontekst*/
  std::string rzymska( "MMCMXXXVIII" );
 
  /*Stworzenie gramatyki liczb rzymskich, w której występują, w kolejności, cyfry składające się na: tysiące, setki, dziesiątki i jedności. W ten sposób każda sekwencja znaków jest inaczej interpretowana, w zależności do tego, na jakim miejscu znajduje się w ciągu. Tworzenie listy ma tylko na celu ułatwienie dalszego korzystania.
Ponadto jest to tylko jedna z możliwości, często korzysta się z gramatyk opartych o struktury drzewiaste.*/
  boost::ptr_list< Wyrazenie > wyrazenia;
  wyrazenia.push_back( new Tysiace() );
  wyrazenia.push_back( new Setki() );
  wyrazenia.push_back( new Dziesiatki() );
  wyrazenia.push_back( new Jednosci() );
 
  int suma = 0;
 
  /* Przeanalizuj cale wyrażenie dla kolejnych kontekstów zgodnie z gramatyką. Kolejno dla każdego kontekstu przeanalizuj początek ciągu i usuń wykorzystane cyfry, dodając do sumy aktualnie obliczane wyrażenia. Ciąg jest przetwarzany zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem przy tworzeniu listy (gramatyki) wyrażeń, począwszy od tysięcy po jedności.*/
  BOOST_FOREACH( boost::ptr_list< Wyrazenie >::reference w, wyrazenia)
  {
    /*Wywołuje interpretuj() dla konkretnego potomka klasy Wyrazenie (działa mechanizm funkcji wirtualnych)*/
    suma += w.interpretuj( rzymska );
  }
 
  assert( suma == 2938 );
  std::cout << suma << std::endl;
 
  return 0;
}

Przykład 2.

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

///klasa AbstractExpression
class Expression
{
 public:
  virtual bool interpret(string str)=0;
  virtual ~Expression() {}
};

///class ConcreteExpression
class TerminalExpression: public Expression
{
 public:
  TerminalExpression(string str)
  {
   literal=str;
  }

  bool interpret(string str)
  {
   size_t found;
   found=str.find(literal);
   if(found!=string::npos)
     return true;
   else return false;
  }

 private:
  string literal;
};

class OrExpression: public Expression
{
 public:
  OrExpression(Expression* ex1, Expression* ex2)
  {
   ex_1=ex1;
   ex_2=ex2;
  }

  bool interpret(string str)
  {
   return (ex_1->interpret(str) || ex_2->interpret(str));
  }
  ~OrExpression()
  {
   delete ex_1;
   delete ex_2;
  }

 private:
  Expression * ex_1;
  Expression * ex_2;
};

class AndExpression: public Expression
{
 public:
  AndExpression(Expression* ex1, Expression* ex2)
  {
   ex_1=ex1;
   ex_2=ex2;
  }

  bool interpret(string str)
  {
   return (ex_1->interpret(str) && ex_2->interpret(str));
  }
  ~AndExpression()
  {
   delete ex_1;
   delete ex_2;
  }

 private:
  Expression *ex_1, *ex_2;
};

int main(int argc, const char* argv[])
{
  ///tablica stringow -nasz kontekst
  string names[]={string("John"), string("Henry"), string("Mary"),
string("Owen")};

    // Literal
    Expression* terminal1 = new TerminalExpression(names[0]);
    Expression* terminal2 = new TerminalExpression(names[1]);
    Expression* terminal3 = new TerminalExpression(names[2]);
    Expression* terminal4 = new TerminalExpression(names[3]);

    // Henry or Mary
    Expression* alternation1 = new OrExpression(terminal2,
terminal3); 

    // John or (Henry or Mary)
    Expression* alternation2 = new OrExpression(terminal1,
alternation1);

    // Owen and (John or (Henry or Mary))
    Expression* define=new AndExpression(terminal4, alternation2);
  
 if(define->interpret("Owen likes Mary"))
  cout<<"Owen and (John or (Henry or Mary))"<<
  " from \"Owen likes Mary\" is "
  <<"true"<<endl;
 else
  cout<<"Owen and (John or (Henry or Mary))"<<
    " from \"Owen likes Mary\" is "
    <<"false"<<endl;

}

część 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.