Wzorce projektowe (19)

Autor: Damian Chodorek • Opublikowany: 24 lipca 2015 • Kategoria: kursy, wzorce projektowe

Wizytator.

Jest to wzorzec obiektowy. Jego celem jest odseparowanie nowych operacji od aktualnych struktur bez konieczności ich modyfikacji.

Klasy

class Visitor{/*
abstrakcyjna klasa zawierająca deklarację wirtualnych metod odpowiadających za wizytację poszczególnych typów obiektów odwiedzanych
*/};

class ConcreteVisitor: public Visitor{/*
definiuje konkretny sposób działania metod odwiedzających, przeważnie takich klas jest kilka i odpowiadają za różne czynności, np. jeden wizytator wypisuje, inny zlicza
*/};

class Visitable{/*
abstrakcyjna klasa, po której dziedziczą wszystkie elementy struktury, które będą odwiedzane przez wizytatora;
deklaruje wirtualną metodę accept(Visitor* v), która wywołuje v->visit(this)
*/};

class ConcreteVisitable: public Visitable{/*
klasa konkretnych obiektów struktury (liści)
*/};

class ObjectStructure: public Visitable{/*
struktura liści, może być drzewo lub lista; powinna zawierać mechanizm do przechodzenia po jej elementach;
jej metoda accept(Visitor* v) wywołuje metodę accept(v) jej elementów
*/};

Etapy działania

 1. Klient tworzy strukturę elementów.
 2. Dla każdego jej elementu wywołujemy metodę accept() przekazując do niej konkretnego wizytatora.

Konsekwencje

 • powinien być używany tam gdzie nie zmienia się struktura elementów, ale zmieniają się operacje, które na nich
  wykonujemy,
 • wizytator jest zależny od odwiedzanego, ale nie na odwrót.

Przykład

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class Bread;
class Beer;
class MultiPack;

///abstrakcyjny Visitor
class Visitor
{
  public:
    virtual void visit(Bread&) = 0;
    virtual void visit(Beer&) = 0;
    virtual void visit(MultiPack&) = 0;
};

//abstrakcyjny Visitable
class Product
{
  public:
    virtual void accept(Visitor& w)=0;

    double getPrice() { 
      return price;
    }

  protected:  
    Product(double gprice) : price(gprice) {}

  private:
    double price;
};

///concrete visitable
class Bread : public Product
{
  public:
    Bread(double gprice, double gweight) : Product(gprice),
      weight(gweight)
    {
    }
    
    double getWeigth()
    {
      return weight;
    }
    
    void accept(Visitor& w)
    {
     w.visit(*this);
    }

  private:
    double weight;
};


class Beer: public Product
{
  public:
    Beer(double gprice, double gsize) : Product(gprice),
      size(gsize)
    {
    }
    
    double getSize()
    {
      return size;
    }

    void accept(Visitor& w)
    {
     w.visit(*this);
    }

  private:
    double size;
};

///klasa Structure
class MultiPack: public Product
{
  public:
    MultiPack(double gprice, int gquantity) : Product(0),
      quantity(gquantity)
    {
      for(int i=1; i<= gquantity; i++)
        wec.push_back(Beer(gprice/gquantity,500));
    }

    void accept(Visitor& w)
    {  
      w.visit(*this);
      for(vector<Beer>::iterator i = wec.begin(); i != wec.end(); i++)    
        w.visit(*i);
    }

    int getQuantity()
    {
      return quantity;
    }

  private:
    vector<Beer> wec;
    int quantity;
};

///konkretny wizytator
class Show : public Visitor
{
  public:
    virtual void visit(Bread& c)
    {
      cout << "+ Chleb o wadze " << c.getWeigth() <<
       " gramow w cenie " << c.getPrice() << " zl" << endl;
    }
 
    virtual void visit(Beer& p)
    {
      cout << "+ Piwo w puszce o wielkosci " <<
        p.getSize() << " mililitrow w cenie " << p.getPrice() << " zl" << endl;
    }
  
    void visit(MultiPack& w)
    {
      cout << "+ Wielopak zawierajacy " <<
        w.getQuantity() << " nastepujacych artykulow: " << endl;
    }
};


class Count : public Visitor
{
  public:
    Count(){ sum = 0; }
    void visit(Bread& c)
    {
      sum += c.getPrice();
    }

    void visit(Beer& p)
    {
      sum += p.getPrice();
    }

    void visit(MultiPack& w)
    {
    ///wielopak nic nie kosztuje, cena rozłożona jest na produkty
    }

    double getSum()
    {
      return sum;
    }

  private:
    double sum;
};

int main()
{
  //utworzenie 'listy zakupów'
  vector<Product*> shopping;

  ///utworzenie pojedynczych produktów
  Bread c1(2.5,500);
  Beer p1(2.9,600);
  MultiPack w1(10,4);

  ///dodanie ich do listy  
  shopping.push_back(&c1);
  shopping.push_back(&p1);
  shopping.push_back(&w1);

  // Obiekty wizytator zliczania wartoćci i wypisywania
  Count zl;
  Show wp;

  // Wypisanie listy zakupów przy użyciu wizytatora wypisywania
  cout << "Lista zakupow: " << endl;
  for(vector<Product*>::iterator i = shopping.begin(); i != shopping.end(); i++)
    (*i)->accept(wp);

  // Zliczenie sumarycznej wartości produktów koszyka przy użyciu wizytatora zliczania
  for(vector<Product*>::iterator i = shopping.begin(); i != shopping.end(); i++)
    (*i)->accept(zl);

  cout << "Sumaryczna wartosc produktow to: " << zl.getSum() << "zl"
     << endl;


  return 0;
}

część 20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.